Το Κορακι / The Raven
Θέλετε να το αγοράσετε; Πατήστε ΕΔΩ
Buy it now, click HERE
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Ο μόνοσ που μπορεί να ςταματιςει το δολοφόνο είναι αυτόσ που τον ενζπνευςε.
Ο Τηζιμσ ΜακΤιγκ (“V for Vendetta”) ςκθνοκετεί ζνα αγωνιϊδεσ κρίλερ γφρω από μια φανταςτικι μαρτυρία ςχετικά με τθ ηωι του Έντγκαρ Άλαν Πόε. Πρωταγωνιςτοφν οι Τηον Κιοφηακ (“2012”), Άλισ Ιβ (“Sex and the City 2”), Λιουκ Έβανσ (“Clash of the Titans”) και Μπρζνταν Γκλίςον (“Αποςτολι ςτθν Μπριη”).
Σο 1849, ζνασ κατά ςυρροιν δολοφόνοσ ςπζρνει τον τρόμο ςτουσ δρόμουσ τθσ Βαλτιμόρθσ. ?φντομα ο Έντγκαρ Άλαν Πόε αντιλαμβάνεται πωσ οι μζκοδοι του δολοφόνου είναι βγαλμζνεσ από τισ ιςτορίεσ του. Κακϊσ ο αρικμόσ των κυμάτων αυξάνεται, θ αςτυνομία ηθτά τθ βοικεια του Πόε. Ο κρυλικόσ ςυγγραφζασ τρόμου αρνείται αρχικά, μζχρι που θ αρραβωνιαςτικιά του πζφτει ςτα χζρια του δολοφόνου. Ο Πόε ςυνεργάηεται με ζναν φιλόδοξο νεαρό αςτυνόμο, ςε μια αμείλικτθ καταδίωξθ για να αποκαλφψουν το πρόςωπο που κρφβεται πίςω από τουσ φόνουσ, πριν να είναι πολφ αργά για τθν μοναδικι του αγάπθ.

Δημοφιλέστερες