Προμηθεας / Prometheus
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Η αναηιτθςθ τθσ δθμιουργίασ μασ, μπορεί να φζρει το τζλοσ.
Ο Ρίντλεϊ ?κοτ, ο ςκθνοκζτθσ των ταινιϊν “Alien” και “Blade Runner”, επιςτρζφει ςτο είδοσ που ο ίδιοσ κακιζρωςε. ?το ”Προμθκζασ” μια ομάδα εξερευνθτϊν ανακαλφπτει ςτοιχεία για τθν προζλευςθ του ανκρϊπινου είδουσ ςτθ Γθ. Σα ςτοιχεία αυτά τουσ οδθγοφν ς’ ζνα ςυναρπαςτικό ταξίδι ςτα πιο ςκοτεινά ςθμεία του ςφμπαντοσ, όπου κα χρειαςτεί να διεξάγουν ζναν τρομακτικό αγϊνα για να ςϊςουν το μζλλον τθσ ανκρϊπινθσ φυλισ.

Δημοφιλέστερες