Ρυθμος Του Δρομου 2 Η Επιστροφη / Stomp The Yard 2 Homecoming
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


Ζ ζςνέσεια ηηρ σοπεςηικήρ ηαινίαρ πος λάηπετε ηο κοινό έπσεηαι για να ζαρ απογειώζει! Κπείηε ζηο πςθμό, ακολοςθήζηε ηα βήμαηα ηος σοπού και νιώζηε ηην αδπεναλίνη ζαρ να ανεβαίνει από ηο ππώηο κιόλαρ λεπηό! Η αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηνπο ρνξεπηηθνύο αγώλεο ηνπ δξόκνπ έρεη μεθηλήζεη θαη ν ππξεηόο ηεο λίθεο αλεβαίλεη. Όιεο νη ειπίδεο ζηεξίδνληαη ζηνλ Σζαλο Υάξηο, ην πνιιά ππνζρόκελν λέν ηαιέλην ηεο νκάδαο. Ο ίδηνο όκσο, έρεη ηηο δηθέο ηνπ δπζθνιίεο λα αληηκεησπίζεη: θόληξεο κε ηνλ παηέξα ηνπ, εξσηηθνύο κπειάδεο αιιά θαη αλνηρηνύο ινγαξηαζκνύο κε κηα ζπκκνξία. Απηή ηελ θξίζηκε ζηηγκή, ν Σζαλο θαιείηαη λα απνθαζίζεη ηη είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθό γη’ απηόλ θαη λα πάξεη απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπ.

Δημοφιλέστερες