Η Αυτοκρατορια Του Αιματος / Empire Of Silver
On-Line Κράτηση / Ενοικίαση
Είδος :
Τύπος :
Ημ/νία :


H επιλογι ενόσ ανκρϊπου κα αλλάξει τθ μοίρα μιασ αυτοκρατορίασ.
Κίνα, 1899. ?ε μια χϊρα εξαιρετικισ ομορφιάσ και διαχρονικισ παράδοςθσ ζνασ νεαρόσ άνδρασ γνωςτόσ και ωσ "Σρίτοσ Άρχοντασ" είναι κλθρονόμοσ μιασ τραπεηικισ αυτοκρατορίασ, θ οποία του είναι μζχρι τϊρα αδιάφορθ. Ωςτόςο, μετά τθν απαγωγι τθσ γυναίκασ του αδελφοφ του απρόκυμα αναγκάηεται να ςτακεί ςτο φψοσ των περιςτάςεων και δζχεται ςυνεχϊσ τθν πίεςθ του αυταρχικοφ πατζρα του να αναλάβει τθν οικονομικι θγεςία. Θ κατάςταςθ τθσ πιο ιςχυρισ οικογζνειασ τθσ Κίνασ και θ μοίρα τθσ χϊρασ βρίςκεται πλζον ςτα χζρια ενόσ ιδεαλιςτι νεαροφ, ο οποίοσ είναι διχαςμζνοσ ανάμεςα ςτισ ανάγκεσ του λαοφ, τθν απλθςτία του πατζρα του, και τθν ακάνατθ αγάπθ του για μια γυναίκα…
For Sale

Δημοφιλέστερες